I. Definicje

Wyrażenia pisane w treści Regulaminu z dużej litery mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin określający w szczególności zasady zakupu dostępu do testu wiedzy on-line ze szkolenia on-line oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Uczestnika.
 2. Sprzedawca: Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 28/65, Kraków, 31-624, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000501312. Sprzedaż realizowana przez Svitlanę Antoniuk. Adres e-mail organizatora: kontakt@spacerzangielskim.pl
 3. Uczestnik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która deklaruje znajomością języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B1 według skali Rady Europy Common European Framework of Reference for Languages i dokonała zakupu udziału w szkoleniu on-line “Ogarnij czasy angielskie raz i na zawsze” na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. Formularz Zakupu – znajdujący się pod adresem internetowym https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe  formularz, w którym osoba chcąca zakupić udział w szkoleniu on-line podaje swoje dane niezbędne do jej zarejestrowania jako Uczestnika, w tym w szczególności aktywny adres e-mail, na który Sprzedawca prześle dane niezbędne do zakupu w ciągu jednego dnia roboczego. 
 5. Maraton językowy “Tryby warunkowe bez tajemnic” : szkolenie jest prowadzone on-line w czasie rzeczywistym według terminów opisanych na stronie zakupu szkolenia https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe przez trenera języka angielskiego Svitlanę Antoniuk.

Program maratonu językowego jest w opisie szkolenia pod adresem internetowym: https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe. Złożenie zamówienia przez stronę https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe. W trakcie trwania szkolenie Uczestnik dostaje dostęp do zamkniętej grupy na Facebook’u, gdzie może zadawać pytanie prowadzącej szkolenie na żywo w ciągu dwóch godzin w tygodniu, określonych w regulaminie grupy. Uczestnik dostaje dostęp do nagrań szkolenia do 31.12.2021.

 1. Opłata – jednorazowa Opłata za udział w szkoleniu on-line w formie przelewu bankowego stanowiąca wynagrodzenie Organizatora, a której wysokość wskazana jest pod adresem internetowym https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe . Opłata obejmuje prawo Uczestnika do otrzymania udziału w szkoleniu.

II. Zakup udziału w maratonie językowym Tryby warunkowe bez tajemnic

 1. Osoba chcąca wykupić dostęp do testu wiedzy on-line zobowiązana jest do wypełnienia Formularza Zakupu i podania danych osobowych do wystawienia Faktury.
 2. Opłata za dostęp do szkolenia on-line w wynosi 399 zł.
 3. Opłata obejmuje:
 • 7  webinarów x 75 min
 • dostęp do nagrań do 31.12.2021
 • plan nauki na miesiąc + goal tracker
 • ćwiczenia pdf/online, tworzenie własnych wypowiedzi i nagrań
 • ćwiczenia wymowy zdań  warunkowych z naciskiem na intonację
 • learning partners – rozmowy w uczestnikami szkolenia np. przez telefon lub messenger na podane tematy z użyciem warunkowych
 • wsparcie i informacje zwrotne dotyczące prac domowych w grupie na Facebook’u
 • BONUS! Plan nauki na kolejny miesiąc po ukończeniu maratonu z rozpiską codziennych zadań z dobranymi materiałami.
 1. Wysokość opłaty jest prezentowana w sposób jasny i precyzyjny. Organizator nie stosuje żadnych ukrytych opłat za zamówienie. 
 2. Złożenie zamówienia przez stronę  https://lanaantoniuk.pl/trybywarunkowe. Uczestnik potwierdza wybierając opcję „Potwierdzam zakup i podaję dane faktury”.
 3. Sposób płatności:

Na podstawie danych do przelewu – wybierając ten sposób płatności, Uczestnik po złożeniu zamówienia poprzez Formularz Zgłoszeniowy podaje swoje dane osobiste do wystawienia faktury. Organizator prześlę Uczestnikowi fakturę drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego.

Nr konta 81 1240 1037 1111 0010 6544 2666

Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 

os. Piastów 28/65

Kraków, 31-624

Tytuł przelewu: w tytule przelewu należy numer faktury

 1. Niezbędnym elementem wykupienia dostępu jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część wykupienia udziału w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. Dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zakupu na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zakupy, wysłana zostanie faktura w ciągu jednego dnia roboczego:  potwierdzenie zgłoszenia wraz z danymi niezbędnymi do dokonania Opłaty za dostęp. Z chwilą wypełnienia Formularza Zakupu i otrzymania potwierdzenia zakupy dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem umowy, na mocy której Uczestnik jest uprawniony do udziału w maratonie językowym online i zobowiązany do Opłaty za udział w szkoleniu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w maratonie językowym online jest wcześniejsze dokonanie wpłaty. 
 4. Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania Opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania danych do płatności zgodnie z pkt. 7, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazanym w danych na fakturze.
 5. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

III. Odstąpienie

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Uczestnik będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od zawartej umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do treści szkoleniowych nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Po ukończeniu szkolenia odstąpienie nie jest możliwe. Po upływie tego terminu uprawnienie do odstąpienia wygasa. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na adres e-mail: admin@lanaantoniuk.pl .Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia drogą mailową, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na jaki po złożeniu oświadczenia winna być zwrócona Opłata za dostęp. Brak przekazania takiej informacji nie wpływa jednak na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a ma na celu jedynie przyspieszenie realizacji zwrotu. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika dokona zwrotu pełnej wysokości dokonanej Opłaty na rachunek bankowy Uczestnika. 

IV. Wymaganie techniczne

 1. Do udziału w szkoleniu potrzebne są:
 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc.
 1. Organizator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Organizator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego dostarczenia treści szkoleniowych za pomocą platformy clickmeeting.com

V. Reklamacje

 1. Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia do Sprzedawcy reklamacji dotyczącej udziału w szkoleniu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy: admin@lanaantoniuk.pl
 3. Organizator zajmuje stanowisko w przedmiocie reklamacji niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. W przypadku sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.

VI. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 28/65, Kraków, 31-624, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000501312.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku za zawarcie umowy uznaje się dokonanie zapisu na szkolenie.
 4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w  polityce prywatności .

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje Uczestnika z chwilą złożenia zamówienia tj. wykupienia dostępu do maratonu językowego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 r. i jest ważny do odwołania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie zgodnie z ust. 2 powyżej, Sprzedawca poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach poprzez przesłanie zaktualizowanego Regulaminu na adres mailowy podany przez Uczestnika w Formularzu Zakupowym
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 3 dni od doręczenia zaktualizowanego Regulaminu Uczestnikowi.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od poinformowania go o zmianie. 
 6. Regulamin dostępny jest na stronie https://lanaantoniuk.pl/regulamin-zakupu-maratonu-jezykowego-tryby-warunkowe-bez-tajemnic/
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 

os. Piastów 28/65

Kraków, 31-624

e-mail organizatora: admin@lanaantoniuk.pl

Ja, niżej podpisana/i……………………………………………………………… 

                                 (imię, nazwisko, adres podany na fakturze)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu maratonu językowego “ Tryby warunkowe bez tajemnic ”.

__________________

Data i podpis